Handledning

Handledning är ett effektivt sätt att förebygga stressrelaterad ohälsa hos personal samt att bibehålla en hög kvalitet i arbetet. Handledning kan även stärka sammanhållningen i personalgruppen och ge tid för reflektion, utveckling och uppmuntran.

Hos oss hittar du kvalitetssäkrad handledning till personal inom psykiatri, primärvård, socialtjänst och angränsande verksamheter. Du är välkommen att anlita oss för handledningstjänster inom flera områden, allt efter dina önskemål och behov.

Våra handledare är psykologer och vi erbjuder team-, ärende-, metod-, process- och utbildningshandledning till både individer och grupper.

Handledningsuppdragets innehåll

Innehållet i handledningen bestäms i samråd med handledningsgruppen och dess chef. Vanliga uppdrag är:

  • Ärendehandledning inom exempelvis primärvård, psykiatri, MVC, BVC, socialtjänst och skola
  • Ärendehandledning och bemötandefrågor på HVB/LSS- och stödboenden
  • Metodhandledning (KBT) där personalen har erforderlig grundutbildning
  • Processhandledning för grupper
  • Konflikthantering i personalgrupper
  • Teamhandledning
  • Chefshandledning
  • Utbildningshandledning, exempelvis av psykologstudenter, AT-/ST-läkare, PTP-psykologer

Format

Frekvens på handledningen kan variera från varje/varannan vecka upp till en gång per månad. Längden på handledningen är ofta mellan 90 och 180 min, i grupp om 2-8 personer, men även individuell handledning förekommer. Kännetecknande för handledningen är struktur, aktiv handledare, problem- lösningsorientering, fokus på aktuell situation och pedagogiska inslag för att förmedla ny kunskap till handledningsgruppen. Alla handledare är legitimerade psykologer med KBT-inriktning, och står under Socialstyrelsens tillsyn. Efter varje termin utvärderas handledningen.

Teoretisk grund i handledningen

Det grundläggande teoretiska synsättet i handledningen är baserat på tillämpad beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi, KBT. Basen är psykologiska teorier och metoder från inlärnings- utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning. Tonvikten ligger på samspelet mellan individ och omgivningen, här och nu. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför individualiserad, men utgår från allmänna vetenskapligt förankrade principer.

Har du frågor, eller önskemål om en specifik handledningsinsats? Välkommen att höra av dig!

Bild av Alexandra Arnberg

VD och verksamhetschef

Alexandra Arnberg

@