Tack för din bokning.

Om oss

Moment Psykologi etablerades 2010. Vi skapar resultat och psykisk hälsa genom metoder med tydlig förankring i vetenskap.

Vi hjälper individer, grupper och organisationer att gå från tanke till handling. Vi omsätter högspecialiserad kunskap till handfasta råd och insatser.

Vår vision är att skapa psykisk hälsa, rädda liv och ge människor ökad livskvalitet.

För oss är varje människa och uppdrag unikt. Vi är stolta över vår höga klientnöjdhet, och att vi lyckas skapa beteendeförändringar som håller. Vi vet att vi gör skillnad eftersom vi systematiskt utvärderar våra insatser. Kvalitet är viktigt eftersom förtroendet från våra kunder bygger på att våra tjänster ger både kännbar förändring och mätbara resultat. Moment Psykologi har fått utmärkelsen Gasellföretag 2017 och 2018.


Våra medarbetare:

Alexandra Arnberg
Vice VD, verksamhetschef, leg psykolog
Alexandra har lång och bred erfarenhet av behandling av barn, ungdomar och vuxna. Hon engageras som handledare och föreläsare. I sin yrkesbakgrund har hon arbetat som chef för en neuropsykiatrisk specialistenhet, inom barn- och ungdomspsykiatrin, inom vuxenpsykiatrin, inom primärvård och på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Alexandra arbetar bl.a. med oro, ångest, depression, stress, relationsproblematik, sömnstörningar och ätstörningar.
Annette Enström
VD
Annette har 25 års erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Hon har under de senaste åren arbetat med stora utvecklings- och förändringsledningsuppdrag. I sin yrkesbakgrund har Annette arbetat som verksamhetschef, HR-chef, affärsansvarig, regionchef, regiondirektör och marknadschef. Annette har ett djupt engagemang för människors välbefinnande och vill bidra till god mental hälsa för våra klienter och patienter.
Anna Mautner
Legitimerad psykolog, Legitimerad psykoterapeut med KBT- inriktning
Anna arbetar med utbildning och handledning inom området kognitiv beteendeterapi och tillämpad beteendeanalys. Hon ger även stöd och behandling för vuxna med olika typer av besvär, både individuellt och i grupp. Under åren har Anna fördjupat sig i att lära ut konkreta färdigheter, exempelvis effektiv kommunikation och stresshantering både i behandling och i utbildning av olika professioner.
Anna har en lång erfarenhet av att utveckla, handleda och undervisa i metoder för att hjälpa barn, ungdomar och familjer i behov av stöd. Anna har även varit med och utvecklat Tryggare barn som nu prövas i en stor kontrollerad studie inom Karolinska Institutet.
Lina Lantto
Legitimerad psykolog
Lina har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom habilitering, barnsjukvård och på barn- och ungdomsmottagning. Hon har bred erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar med olika intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gällande bedömning, utredning och behandling. Hon har också arbetat med stöd och handledning för familjer och nätverk utifrån barnet och ungdomens behov. På Moment Psykologi arbetar Lina med neuropsykiatriska utredningar av barn- och ungdomar i alla åldrar.
Angelica Norström
Legitimerad psykolog, Legitimerad psykoterapeut KBT
Angelica har sin yrkesbakgrund inom psykiatrin där hon tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet gällande bedömning, utredning samt behandling av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Angelica har även en gedigen kunskap om och erfarenhet av arbete med patienter med psykosproblematik. På Moment arbetar Angelica med neuropsykiatriska utredningar samt behandling av ångest, oro, depression, social fobi, tvång, stress, sömnsvårigheter samt ADHD. Hon tar även emot för rådgivning och behandling av relationsproblem, krisreaktioner samt sorgebearbetning. Angelica har även erfarenhet av att föreläsa samt handleda.
Filip Arnberg
Legitimerad psykolog och docent i klinisk psykologi
Filip forskar vid Nationellt kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet. Han är en av de kunnigaste i Sverige inom området och anlitas ofta som expert i många sammanhang. Filip är en uppskattad föreläsare, där han omsätter forskning inom stress, kris och trauma till praktiska råd och tips som har betydelse för en god återhämtning. Du får lära dig om vad vi kan göra och helst inte ska göra efter svåra händelser, och vilka professionella insatser som kan hjälpa vuxna, barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och långvarig stress. På Moment Psykologi medverkar han även som vetenskaplig rådgivare med fokus på metodutveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.
Martin Samuelsson
Legitimerad psykolog
På Moment Psykologi träffar Martin vuxna klienter som har besvär av depression, stress, oro och ångest. Han arbetar också med par som upplever problem i sin relation. Tidigare har Martin arbetat med utredning och psykologisk behandling av psykisk ohälsa kopplad till fysisk sjukdom och kronisk smärta. Han har även arbetat med psykologisk behandling över internet och har forskat på parterapi över nätet.
Lovisa Schill
Legitimerad psykolog
Lovisa har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment Psykologi arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.
Sofie Bergling
Legitimerad psykolog
Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Sofie arbetar på Moment med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Inom individuellt behandlingsarbete tar hon emot patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Sofie arbetar även en stor del av sin tid på skolor både som en del av elevhälsan och med handledning av personal och ledning. Sofie håller tillsammans med kollegan Victor Bäckström föräldrautbildningen Komet för familjer som träna på att hantera bråk och konflikter mera framgångsrikt.
Hanna Fischer
legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut KBT
Hanna arbetar med behandling och utredning av barn, ungdomar och deras föräldrar. Hanna har lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och behandling av komplexa fall inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon har även arbetat med förebyggande arbete, konsultationer och fortbildning mot barn- och mödrahälsovård, stöd till blivande föräldrar, föräldrastöd–exempelvis om trots, anknytning och syskonsvartsjuka.

Hanna handleder också inom utvecklingspsykologi där hon tillför ett psykologiskt perspektiv på barnets och föräldraskapets utveckling till bland annat skolpersonal, med kunskap om att upptäcka tidiga tecken på avvikelser och behov av utredning eller stöd.
Marie Linde
Legitimerad psykolog
Marie har bred klinisk erfarenhet av bedömning, utredning, och behandling av barn- och ungdomar. Marie har tidigare arbetat flera år i barn- och ungdomspsykiatrin, och inom utredningsverksamhet på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och barnneurologmottagning på sjukhus. Marie har stor vana att arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och unga i olika åldrar, och bedöma svårigheter som handlar om ADHD, autism, inlärningsproblem och psykisk ohälsa.
Victor Mohseni Kabir Bäckström
Legitimerad psykolog
Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Han har även ett stort intresse för arbetslivets psykologi och skrev sitt exjobb om ledarskapsutveckling i näringslivet.

På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling och neuropsykologisk utredning.
Amanda Linderborg
PTP psykolog
Under sina studier har Amanda varit verksam i utvecklingen av videobaserad vård och inom det arbets-och organisationspsykologiska fältet. Hon har erfarenheter av att studera och arbeta i Frankrike och har utöver psykologexamen en kandidat i statsvetenskap med inriktning mot styrning av offentlig sektor. Amanda skrev sin examensuppsats om sexuella trakasserier och har ett stort intresse för självkänsla och jämställdhet. Under studierna har Amanda också arbetet med barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Anna Shchokina
Legitimerad läkare och specialist inom barn-och ungdomspsykiatri
Anna är legitimerad läkare och specialist inom barn-och ungdomspsykiatri. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och behandling av barn och unga, särskilt små barn med oklara utvecklingsavvikelser. Anna har en klinisk bakgrund som barnneurolog, vilket hon arbetat som i åtta år, och har därefter vidareutbildat sig till barn- och ungdomspsykiater. Sedan 2010 har hon arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, varav de senaste tre åren på en mottagning som specialiserat sig på små barn med oklara utvecklingsavvikelser. Anna brinner för arbetet med tidig upptäckt av neuropsykiatriska svårigheter, och har ett särskilt kunnande inom samsjuklighet vid neuropsykiatriska tillstånd, så som neurologiska sjukdomar och syndromdiagnostik. Hon har tillsammans med andra specialister varit med och arbetat fram nationella riktlinjer för personer med Prader-Willis syndrom på uppdrag av Socialstyrelsen.
Sofia Heynes
PTP psykolog
Sofia arbetar med behandling av barn- och ungdomar. Hon har under sina studier praktiserat på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt arbetat extra på förskola. Sofia skrev sitt examensarbete om självhjälpsböcker för föräldrar till barn med psykisk ohälsa.
Veronika Malmgren
Legitimerad psykolog
Veronika har bred erfarenhet av kliniskt arbete vid såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vid vuxenpsykiatrin. Veronika har stor vana av neuropsykiatriska utredningar av både barn och vuxna i olika åldrar och har lång erfarenhet av att bedöma svårigheter såsom ADHD, autism, inlärningsproblem och psykisk ohälsa.
Sofie Olofsson
Legitimerad psykolog
Sofie arbetar med bedömning, rådgivning och KBT-behandling för barn- och ungdomar och deras föräldrar samt skolpsykologuppdrag. Sofie har psykologexamen från Lunds universitet och har från sitt tidigare arbete inom elevhälsan en bred erfarenhet av barn- och ungas utveckling och utmaningar, från förskole- till gymnasieålder. Sofie engageras av barns rätt till god hälsa och bra utbildning.
Emil Lager
Legitimerad psykolog
Emil arbetar med evidensbaserad psykologisk behandling för vuxna som besväras av psykisk ohälsa som exempelvis depression, generell ångest, paniksyndrom, social fobi eller sömnstörningar. Han erbjuder även effektiva interventioner mot arbetsrelaterad stress. Han har en bred klinisk erfarenhet av behandling, utredning och bedömning från såväl specialistpsykiatrin som från ätstörnings- och missbruksvården.
Emil undervisar i presentationsteknik och feedback på psykologprogrammet på Karolinska Institutet och forskar om hållbar flygsäkerhet genom metodutveckling för att mäta, förändra och förebygga organisatoriska risker inom luftfarten.
Cecilia Torsell
Ekonomiansvarig
Lena Hedberg
Affärstöd administration
Eva Hoffman
Affärstöd administration
Josefin Fransson
Legitimerad psykolog med KBT inriktning
Josefin har i sin yrkesbakgrund arbetat inom allmänpsykiatrisk öppenvård och privat verksamhet där hon har tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet av behandling av vuxna samt handledning och utbildning. På Moment arbetar Josefin med behandling av bland annat ångest, oro, depression, stress, tvång och sömnsvårigheter. Hon arbetar även med parterapi. Hon handleder, föreläser och utbildar gärna, och har god erfarenhet av t.ex. utbildning inom motiverande samtal (MI).
Ola Johnels
Legitimerad psykolog
Ola har under flera år arbetat som psykolog med inriktning barn- och ungdomar, såväl inom barnpsykiatri som i primärvård - första linjen. Ola har främst erfarenhet av psykologisk behandling individuellt och i grupp men även av neuropsykiatrisk utredning. Han har kunskaper i behandlingsmetoderna KBT och ACT. Ola behandlar psykisk ohälsa såsom ångest, tvångssyndrom, depression, utagerande beteende, sömnproblem, behov av föräldrastöd. Han är även intresserad av digital psykologi, hur digitala verktyg kan användas som stöd i behandling eller som stöd för hälsan i allmänhet.
Mathias Sjöberg
legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Nanna Byström
legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Maria Danielsson
legitimerad psykolog, psykoterapeut KBT
Camilla Thuné
legitimerad psykolog med KBT inriktning
Marita Sundh
legitimerad läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Marita har arbetat som läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin sedan 1997.
Hon har en stor och bred erfarenhet av neuropsykiatriska frågeställningar som t ex ADHD och autismspektrum.
I sin yrkesutövning har Marita gjort ett mycket stort antal neuropsykiatriska utredningar.
Marita har även lång erfarenhet av andra barnpsykiatriska tillstånd som t ex ångest och depression.

Vad är en psykolog?

Psykologer är välutbildade och innehar legitimation – har du koll på titlarna?

Det finns flera yrkesgrupper som du kan träffa på om du lider av psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att skilja dem åt, i privat sektor kan det vara särskilt svårt. För att öka tryggheten kan du här läsa om vad som skiljer psykologer från andra yrkesgrupper du kanske har träffat eller kommer att träffa.

För att få kalla sig psykolog krävs tillstånd från Socialstyrelsen, en legitimation. Det betyder att du som klient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Var därför noga med att alltid välja en legitimerad yrkesutövare. Legitimationen innebär också att psykologen uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav.

Psykologer har en lång universitetsutbildning som förankrar kunskap om människan inom många olika områden. Psykologer studerar individer och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och det avvikande.

Psykoterapeut är den som har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykologer kan välja att fördjupa sig i psykoterapi och alltså vara både psykologer och psykoterapeuter samtidigt. Även andra professioner än psykologer kan bli psykoterapeuter om de har läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kan exempelvis vara socionomer, sjuksköterskor eller läkare som har vidareutbildat sig. Psykoterapeuter ska alltid uppge vilken grundutbildning de har tillsammans med sin titel som psykoterapeut. Psykoterapeuter arbetar med psykoterapi, men kan förstås också arbeta med sådant som hör till deras grundutbildning.

En psykiater är en läkare med en vidareutbildning i psykiatri. Psykiatri handlar om psykets störningar och sjukdomar. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

Var alltid noga med att fråga efter titel, grundutbildning och erfarenhet hos de som utger sig för att kunna hjälpa dig gällande psykisk ohälsa. Hos oss på Moment Psykologi är alla legitimerade yrkesutövare.


Etik, juridik och sekretess

Etik och Juridik
Moment Psykologi följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet.
Läs mera hos Psykologförbundet

Sekretess och tystnadsplikt
Tystnadsplikt och respekt för individens integritet är en grundläggande princip. All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller som regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.

Din säkerhet
Moment Psykologi har legitimerad personal. För dig innebär detta att vid hälso- och sjukvårdande utredning och behandling skyddas du av lagar och förordningar om någonting skulle gå fel. För psykologen innebär legitimationen ett krav på att han eller hon ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Läs mera hos Psykologförbundet