Neuropsykiatrisk utredning

Varför gör man en neuropsykiatrisk utredning?

Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att skaffa bättre förståelse för barnets styrkor och svårigheter samt förstå varför barnet reagerar som det gör och varför vissa moment blir till utmaningar. Vi utreder bland annat autism, ADHD och intellektuella funktionsnedsättningar samt kartlägger inom vilket eller vilka områden ditt barn har svårigheter.

Före utredningen

Vi inleder kontakten med dig med en timmes första konsultation för att kunna komma med en rekommendation om fördjupad utredning är bästa hjälpen för dig. Om fördjupad utredning blir nästa steg skapar vi en utredningsplan.

Hur går en utredning till?

Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Ni får även berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen, får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa er.

Följande moment ingår i utredningen:

 • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om barnet/ungdomens utveckling, fungerande i vardagslivet, styrkor och svårigheter från födelse till idag. När vi utreder vuxna genomförs utvecklingsintervjun oftast per telefon med en nära anhörig.
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning. Till exempel kognitiva tester av hjärnans förmågor såsom problemlösning, minnesfunktioner, koncentrationsförmåga etc.
 • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
 • Utredning av barn: Telefonintervju med aktuell eller tidigare lärare på skola/förskola om barnets/ungdomens fungerande i skolmiljö.
 • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive kroppslig hälsa, neurologisk status och en somatisk undersökning.
 • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två-tre dagar, med aktiv total besökstid på 8 – 10 h. Vi är vana att anpassa utredningens upplägg efter långresande. Från första besök till klar utredning tar processen vanligtvis 6 veckor.

Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid minst ett av besöken. Vuxna får vid behov gärna ta med sig en anhörig som stöd/sällskap.

Vad är det för tester som utförs?

De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som har att göra med hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Individens resultat jämförs med en normgrupp, det vill säga personer med till exempel samma ålder, och på så sätt kan vi uttala oss om individens starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester individen får genomföra beroende på frågeställning.

Efter bedömningarna

Efter bedömningarna träffas psykolog och läkare och går igenom resultatet av de ingående delarna i utredningen. Teamet går igenom diagnoskriterierna och ser om barnets problematik kan förklaras med en eller flera diagnoser. De olika delarna analyseras, vägs samman och utmynnar i en bedömning. Analys av eventuell annan psykiatrisk/somatisk problematik ingår.

Utredningens resultat

En neuropsykiatrisk utredning hos oss avslutas alltid med att ni får återkoppling av resultat och bedömning, med skräddarsydda och konkreta råd och rekommendationer. Inom sex veckor efter utredningens start kommer föräldrar och barn att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning, eventuellt diagnos och rekommendationer. Tidsplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas.

Ni kan välja att få resultatet via videomöte eller på plats hos oss. Vi går noga igenom vad utredningen visat och ger handfasta råd och rekommendationer. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer om anpassningar hemskickat. Vi förmedlar även resultatet i ett remissvar till den mottagning som skickade remissen till oss. Vid utredningar med barn och ungdomar ingår en återgivning till skolan, om ni så önskar.

Det är viktigt att du får landa i resultatet och rekommendationerna och känna dig trygg med att vi finns kvar för frågor som kan uppstå och att du har ett vidare stöd efter utredningen.

Vilken hjälp finns att få efter utredningen?

Efter utredningen får ni kunskap och tillgång till en verktygslåda – allt för att kunna hjälpa ert barn på bästa sätt. Genom den kunskap som utredningen ger kan man erbjuda barnet individuella anpassningar i både hemmet och i skolan/förskolan. För äldre barn syftar utredningen till att barnet själv ska få insikt i sina styrkor och svårigheter, acceptera dem och genom detta förbättra självkänsla och självförtroende och därmed minska risken för psykisk ohälsa.

Ibland kan medicinering vara aktuellt och när det rekommenderas erbjuds en läkartid hos oss för ställningstagande till insättning. Som standard erbjuder vi även en skolåtergivning på plats hos oss som ni föräldrar bjuder in skolan till – detta är frivilligt men rekommenderas varmt.

Insatser i form av längre rådgivning och stöd efter utredning kan skräddarsys efter dina behov, detta ingår dock inte i en utredning utan är ett tillval. Här följer exempel på fortsatta insatser, som ligger utanför våra utredningspaket:

Barn

 • Remiss för vidare vård och behandling inom Barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, habilitering etc.
 • Fördjupad återgivning och familjestöd 1-3 videomöten
 • Psykologsamtal/psykoterapi

Vuxen

 • Remiss för vidare vård och behandling inom psykiatri, habilitering etc.
 • ADHD-hjälpen för vuxna, ett digitalt behandlingsprogram som ges med psykologstöd
 • Psykologsamtal/psykoterapi