Neuropsykiatrisk utredning

Varför gör man en neuropsykiatrisk utredning?

Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att skaffa bättre förståelse för barnets styrkor och svårigheter samt förstå varför barnet reagerar som det gör och varför vissa moment blir till utmaningar. Vi utreder bland annat autism, ADHD och intellektuella funktionsnedsättningar samt kartlägger inom vilket eller vilka områden ditt barn har svårigheter.

Hur går en utredning till?

Under utredningen ställs frågor om barnet/ungdomens utveckling, fungerande i vardagslivet, styrkor och svårigheter. Det ingår alltid en föräldraintervju om barnets utveckling. Psykologen gör även kognitiva tester av hjärnans förmågor såsom problemlösning, minnesfunktioner, koncentrationsförmåga etc. Läkaren gör en bedömning av kroppslig hälsa, neurologisk status och en somatisk undersökning. Skolan eller förskolan tillfrågas om barnets/ungdomens fungerande i skolmiljö.

Efter bedömningarna träffas psykolog och läkare och går igenom resultatet av de ingående delarna i utredningen. Teamet går igenom diagnoskriterierna och ser om barnets problematik kan förklaras med en eller flera diagnoser. De olika delarna analyseras, vägs samman och utmynnar i en bedömning.

Föräldrar och barn bjuds in till en så kallad återgivning där psykologen går igenom resultat, bedömning, eventuellt diagnos, och ger konkreta råd och rekommendationer. Bedömningen sammanfattas skriftligt i ett utlåtande. med rekommendationer om anpassningar för det individuella barnet.

Vilken hjälp finns att få efter utredningen?

Efter utredningen får ni kunskap och tillgång till en verktygslåda – allt för att kunna hjälpa ert barn på bästa sätt. Genom den kunskap som utredningen ger kan man erbjuda barnet individuella anpassningar i både hemmet och i skolan/förskolan. För äldre barn syftar utredningen till att barnet själv ska få insikt i sina styrkor och svårigheter, acceptera dem och genom detta förbättra självkänsla och självförtroende och därmed minska risken för psykisk ohälsa.

Ibland kan medicinering vara aktuellt och när det rekommenderas erbjuds en läkartid hos oss för ställningstagande till insättning. Som standard erbjuder vi även en skolåtergivning på plats hos oss som ni föräldrar bjuder in skolan till – detta är frivilligt men rekommenderas varmt.

Vill du veta mer?

Här finns en kort men kärnfull film om hur går en neuropsykiatrisk utredning går till hos Moment Psykologi.