Tack för din bokning.

Företag

Företag med ambitioner

Vi erbjuder både förebyggande och rehabiliteringsinsatser speciellt framtagna och anpassade efter er organisations alla olika nivåer.
Det finns många utmaningar i ledningsarbetet när det gäller att hantera den psykosociala arbetsmiljön, skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och få styrdokumenten levande i organisationen. Vi ger dig kunskap och stöd att förändra och leda ditt företag till att vara en frisk arbetsplats. Våra insatser har fokus på mätbara resultat och kännbar förändring. Här nedan ger vi ett urval av våra mest efterfrågade tjänster för gruppen. Vi skräddarsyr även efter era behov och arbetar med videolösningar och e-learning. Kontakta oss gärna för en vidare diskussion eller offert.
Läs mer »
Söker ni en psykolog till er verksamhet?

Ledning & organisation

Vi erbjuder bland annat organisationsutveckling, chefshandledning, och ledarskapsutbildningar som vi anpassar specifikt för er verksamhet.

Organisationsutveckling - Kartläggning, utredning och förändring.

Balans mellan krav och individens resurser är avgörande för hälsa och prestation. Risker för psykisk och fysisk ohälsa ökar vid t.ex. stor arbetsmängd, konflikter, oklara förväntningar, lite inflytande och ständiga förändringar inom organisationen. En arbetsmiljökartläggning analyserar nuläget och möjliggör effektiva insatser som ger en god psykosocial miljö. Resultat från medarbetarundersökningar bidrar med viktig information i analysprocessen, och genom den vetenskapliga metoden OBM utarbetar vi och implementerar interventioner för förändring och förbättring inom organisationen matchat mot Arbetsmiljölagstiftningen och arbetspsykologisk forskning.

Chefshandledning - Handledning för bättre resultat och en frisk arbetsplats.

När det gäller arbetsbelastning och en känsla av otillräcklighet som leder till stress ligger chefer på olika nivåer i topp. Långvariga perioder med hög arbetsbelastning och stress ökar risken för ohälsa och sjukskrivningar. Handledning kan vara ett effektivt sätt att hjälpa chefen att arbeta förebyggande med ohälsa genom att öka förmågan att hantera komplicerade personalärenden, ge stöd för en effektiv implementering vid förändringsarbete och stärka värdegrundsarbete.

Ledarskapsutbildning - Kurser i hälsofrämjande ledarskap.

Chefsutbildningar med fokus att stärka ledarskapet i arbetet att skapa en frisk arbetsplats. Vi hjälper till med kunskap om vad som bidrar till hälsa och god psykosocial arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagstiftningen och arbetspsykologisk forskning.

Exempel på kursteman:

 • 13 friskfaktorer på arbetsplatsen
 • Hur man som chef tidigt upptäcker tecken på ohälsa och adresserar dem
 • Det svåra samtalet/kommunikationsfärdigheter
 • Konflikthantering
 • Hur man hanterar mobbing, grupperingar, och kärleksrelationer på arbetsplatsen
 • Hur man skapar arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och prestation hos anställda
 • Hur man skapar bestående beteendeförändring på arbetsplatsen
 • Krishantering, och hur man hanterar sorg hos anställda
Läs mer »

Grupp

Utveckla personalen i att bidra till en friskare arbetsplats och ta bättre hand om sig själva.

Personalutbildningar i grupp

föreläsningar och seminarier, alternativt mer djupgående utbildningar och workshops för gruppen. Vi hjälper till med kunskap om vad som bidrar till hälsa på arbetsplatsen.

Vi har utbildningsteman såsom:

 • En sund digital arbetsmiljö
 • Hållbar hög prestation – effektiv återhämtning
 • Praktisk stresshantering – så förändrar du beteenden
 • Sov bättre och orka mer
 • Mental hälsa och livsglädje – få ut mer av ditt arbetsliv
 • Hur du förbättrar dina relationer på arbetet och privat
 • 13 friskfaktorer på arbetsplatsen
 • Bli av med din presentationsångest – att tala inför grupp
 • Nyckeln är kommunikation- men hur gör man?
 • Konflikthantering i arbetslivet

Flertalet utbildningar som ges i grupp kan också ges via e-learning så att personalen kan förlägga tiden när det passar med arbetet och privatlivet. Fördelaktigt när organisationen är stor och man vill nå ut till många.

Krisstöd - Workshops

Det finns risk för att din personal möter hot och våld, eller upplever andra allvarliga händelser på arbetet. En god hantering av de psykosociala aspekterna i en akut situation kan minska risken för kvardröjande negativa konsekvenser. Väl utfört kan insatserna öka förtroendet hos personal, skapa en tryggare organisation, stärka organisationens varumärke, och höja kvalitén på säkerhets- och etikarbetet i organisationen. Bristande krishantering kan leda till svårt lidande för drabbad personal och till merkostnader för organisationen på grund av sjukskrivning eller personalomsättning.

Moment Psykologi erbjuder utbildning i krishantering och hur man ska hantera allvarliga händelser i organisationen. Vår kunskap och erfarenhet inom området gör organisationen väl rustad för att kunna hantera svåra händelser på ett professionellt sätt.

Läs mer »

Individ

För hållbar prestation på jobbet

Individuellt chefsstöd - För bättre resultat och en frisk arbetsplats.

När det gäller arbetsbelastning och en känsla av otillräcklighet som leder till stress ligger chefer på olika nivåer i topp i undersökningar av olika slag. Långvariga perioder med hög arbetsbelastning och stress ökar risken för ohälsa och sjukskrivningar. Handledning kan vara ett effektivt sätt att förebygga ohälsa och sjukskrivningar, öka förmågan att hantera komplicerade personalärenden, ge stöd för en effektiv implementering vid förändringsarbete och stärka värdegrundsarbete.

KBT - För att återfå psykisk hälsa.

Stresstillstånd, ångest, depression, ilska och aggression, sorg och kriser, sömnstörningar och fysisk smärta sänker arbetsförmågan. Riskfylld alkoholkonsumtion, ohälsosamma vanor i form av rökning, dålig kosthållning eller utebliven träning kan också påverka arbetssituationen. I Sverige idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning med 40 % av alla sjukdomsfall. Tillgång till effektiv behandling är avgörande för tillfrisknande och kan förhindra sjukskrivning. Vi erbjuder er personal kognitiv beteendeterapi, KBT, som är en väl beprövad och effektiv metod för att återfå psykisk hälsa och skapa varaktiga beteendeförändringar.

Individuellt stöd för personal - För hållbar prestation på jobbet.

Stressymptom, kommunikationssvårigheter, konflikter, prestationsångest, samarbetssvårigheter, och karriärvägledning är exempel på områden där personal kan behöva professionellt stöd för att hantera sitt arbete, leva upp till de krav som ställs och öka sin prestation på arbetet. Vi erbjuder individuell handledning med syfte att stötta i arbetsrollen.

Krisstöd - Individstöd vid krissituation.

Stressymptom, kommunikationssvårigheter, konflikter, prestationsångest, samarbetssvårigheter, och karriärvägledning är exempel på områden där personal kan behöva professionellt stöd för att hantera sitt arbete, leva upp till de krav som ställs och öka sin prestation på arbetet. Vi erbjuder individuell handledning med syfte att stötta i arbetsrollen.

Läs mer »

Coaching

Vi erbjuder kompetent psykologisk coachning av hög kvalitet för personlig utveckling i arbetslivet eller privatlivet.
Psykologisk coachning av en psykolog kan handla om att utveckla sina kommunikationsfärdigheter, sin konflikthanteringsförmåga eller utveckla sina färdigheter gällande stresshantering. Varje kontakt inleds med en noggrann analys av din situation. Tillsammans med dig går vi sedan igenom analysen och föreslår därefter lämpliga åtgärder eller presenterar ett förslag på hur vi kan arbeta tillsammans. Vi strävar alltid efter att tillsammans med dig sätta upp konkreta mål. Vi stämmer av kontinuerligt hur vi närmar oss dessa och varje kontakt avslutas med en utvärdering.
Läs mer »

Utbildningar

Moment Psykologi erbjuder föreläsningar och utbildningar för ledare och personal

Utbildning och handledning

Vi har erfarenhet av utbildning och handledning för ledare och personal inom flera områden:

 • Stresshantering
 • Krisstöd, krisbemötande
 • Konflikthantering
 • Arbetsmiljökartläggning
 • Ledarskapsutveckling

Har du frågor, eller önskemål om en specifik utbildningsinsats, är du välkommen att höra av dig till VD Alexandra Arnberg på telefon 08-533 315 43. Du kan också höra av dig via e-post till kontakt@momentpsykologi.se
Läs mer »

Priser

Våra psykologtjänster debiteras enligt fastställd taxa för innevarande år. Vi vill att ni skall veta vad ni betalar för och vår målsättning är alltid att våra tjänster skall innebära kännbar förändring och utveckling. Vid uppdragsavtal med företag och offentlig verksamhet lämnas offert efter förfrågan. Hänsyn tas till uppdragets omfattning och längd. Välkommen att kontakta oss!
Läs mer »

Vanliga frågor

Här finns svar på dom vanligaste frågorna. Länk till FAQ
Läs mer »