Moment-Psykologi_frågor-svar

Frågor och svar

Här finns svar på dom vanligaste frågorna.

Frågor och svar

Inga resultat hittades

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa.

KBT är kort sagt en väl beprövad och effektiv psykologisk behandlingsmetod. Karakteriserande för en KBT-behandling är följande:

 • Hög grad av struktur och målfokusering
 • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
 • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
 • Hemuppgifter mellan terapisessionerna
 • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner
 • Kort behandlingstid (normalt 3-20 tillfällen)

Hur går en behandling till?

Varje kontakt inleds med bedömningsfas på 1-3 sessioner. Då görs en noggrann analys av det problem du söker för. Tillsammans med dig går vi sedan igenom analysen och föreslår lämpliga åtgärder eller presenterar ett behandlingsförslag. Vi strävar alltid efter att tillsammans med dig sätta upp mål för behandlingen. Behandlingsfasen läggs upp individuellt avseende hur ofta vi träffas och hur länge. Vanligast är 1 session (á 45 min) per vecka. Mot slutet av behandlingen är det vanligt att vi glesar ut besöken inför avslut. Hemuppgifter är alltid en del av behandlingen och resultatet är i stor utsträckning beroende av hur väl du genomför dessa.

Hur avslutas vår kontakt?

Varje kontakt avslutas med en utvärdering av målen. Vi upprättar gemensamt ett vidmakthållandeprogram som är sammanställning av vad som har bidragit till att du mår bättre och vad du behöver fortsätta att göra för att förändringen skall hålla i sig över tid. Vid behov bokar vi in en uppföljande session ca 1-3 månader efter avslut.

Hur vet jag att behandlingen har effekt?

På Moment Psykologi arbetar legitimerade psykologer som arbetar med evidensbaserade metoder. Till skillnad från många andra aktörer utvärderar vi också alltid våra behandlingsresultat på ett standardiserat sätt. Vi har därför data på att våra behandlingar har effekt och vi är stola över våra många fina kundrecensioner.

Kan man som vuxen gå via regionavtal hos er?

I Stockholm är det tyvärr inte möjligt.

I Malmö arbetar vi inom Vårdval Psykoterapi, och du kan komma till oss via remiss från din husläkare.

Kan man går hos er via sin hemförsäkring eller privata vårdförsäkring?

Ja, det kan vara möjligt men du behöver höra med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag.

Hur bokar jag som privatklient en tid?

Du bokar ett nybesök genom att i första hand ringa till mottagningen på 08-533 315 43 och lämna en egen vårdbegäran. Som privatklient bekostar du besöken själv.

Små barn

För mindre barn (2-5 år) är utredningen uppdelad över tre dagar, ca 2 timmar vid varje tillfälle.

Dag 1: Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Familjen får berätta om förväntningar på utredningen, får information om vad en utredning innebär och hur den kan vara till hjälp. Genomgången tar ca 30 min med föräldrar, barn och psykolog. Därefter testning ca 1,5 h med barn och psykolog (föräldrar medverkar vid behov).

Dag 2: Testning ca 1 h: barn och psykolog (föräldrar medverkar vid behov) samt Utvecklingsintervju ca 1,5 h: Föräldrar och psykolog

Dag 3: Läkarbedömning ca 1,5 h: Föräldrar, barn och läkare.

De psykologiska testerna är anpassade efter frågeställning.

Större barn

För barn 6-17 år är utredningen vanligtvis uppdelad på två dagar, där patienten med föräldrar träffar psykolog den ena dagen och läkare den andra dagen. Total aktiv besökstid brukar vara mellan sex och tio timmar.

Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Ni får även berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen, och får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa er.

Följande moment ingår i utredningen:
 • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om utveckling från födelse till idag.
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
 • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
 • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.
 • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.

När får jag reda på resultatet av utredningen?

Efter utredningen träffar utredande psykolog och läkare varandra för att diskutera barnets problematik och eventuell bakomliggande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utredningens resultat återkopplas sedan till barn och föräldrar i ett återgivningssamtal. Vanligtvis brukar det gå ca 4 veckor mellan utredningens genomförande och återgivningssamtalet. Familjen får därefter alltid erbjudandet om en skolåtergivning där minst en förälder och relevant skolpersonal är närvarande.

Behöver vi förbereda oss på något sätt?

 • Vi rekommenderar att ni pratar med barnet inför utredning om varför ni ska besöka oss
 • Tar med något som barnet och ni kan sysselsätta er med i pauserna (barnet kan titta på film/lyssna på ljudbok etc).

Läs på kallelsen om det är något särskilt ni ombeds göra inför besöket, såsom att ex.vis begära ut journalkopior från BVC/BUP/Skola.

Vad händer efter utredningen?

Efter att utredningsresultatet är återkopplat återgår oftast vårdansvar tillbaka till remitterad instans. Ifall utredningen har skett via egenremiss hjälper vi er att få kontakt med rätt vårdinstans genom att remittera dit.

Hur går utredning till för vuxna?

Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Du får även berätta om vilka förväntningar du har på utredningen, och får information om vad en utredning innebär och hur den kan vara till hjälp.

Följande moment ingår i utredningen:

 • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om utveckling från födelse till idag. När vi utreder vuxna genomförs utvecklingsintervjun oftast per telefon med en nära anhörig.
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
 • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
 • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.
 • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två dagar, med aktiv total besökstid på mellan sex och tio timmar. Vuxna får vid behov gärna ta med sig en anhörig som stöd/sällskap.

Efter utredningen träffar utredande psykolog och läkare varandra för att diskutera barnets problematik och eventuell bakomliggande neuropsykiatrisk funktionsnedsätting. Utredningens resultat återkopplas sedan till den som genomgått utredningen i ett återgivningssamtal. Vanligtvis brukar det gå ca 4 veckor mellan utredningen och återgivningssamtalet.

Vilka tester är det som görs?

De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som har att göra med hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Individens resultat jämförs med en normgrupp, det vill säga personer med till exempel samma ålder, och på så sätt kan vi uttala oss om individens starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester individen får genomföra beroende på frågeställning.

Hur får vi reda på utredningens resultat?

Inom sex veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer. Tidsplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas. Ni kan välja att få resultatet via telefon, via videomöteslösning eller på plats hos oss. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer hemskickat. Vid utredningar med barn och ungdomar ingår även en återgivning till skolan, om ni så önskar.

Vad ska jag ta med mig till utredningen?

Ta med ett mellanmål och något att sysselsätta dig med (gäller både barn och vuxna) eftersom det kan bli stunder av väntan.
Ifall den som utreds är här på egenremiss behövs också en del dokument (se flik *egenremiss*). Ifall annan vårdgivare har remitterat er hit har vi oftast fått tillgång till journaler etc. utan att du behöver agera mellanhand.
Ifall vi har skickat hem dokument för den som utreds ska dessa alltid fyllas i och tas med till mottagningen.

Vad händer efter utredningen?

Efter att utredningsresultatet är återkopplat återgår oftast vårdansvar tillbaka till remitterad instans. Ifall utredningen har skett via egenremiss hjälper vi er att få kontakt med rätt vårdinstans genom att remittera dit.

För att underlätta bedömning och handläggning av de remisser vi får in är vi tacksamma för om du som remitterar patienter till Moment Psykologi för neuropsykiatrisk utredning tar ställning till följande punkter:

1. Patientens (för barn gäller båda föräldrars/vårdnadshavares) samtycke till att Moment Psykologi får tillgång till samtliga journalanteckningar.

2. Kontaktuppgifter till föräldrar/vårdnadshavare och andra kontaktpersoner som ansvarar för daglig tillsyn i boendemiljö. Namn, tfn, mailadress.

3. Alkohol- och droganamnes (gäller både barn/ungdomar och vuxna) och vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning.

4. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk- eller beroendemedicinsk problematik. Aktuell psykiatrisk status.

5. Relevant provtagning för uteslutande av somatisk grund till problematik (BAS-lab inklusive blodstatus, thyroidea, b-glukos, leverprover och alkoholmarkörer vid behov). Vid osäkerhet om vilka prover som avses kontakta oss gärna för diskussion.

6. Pågående läkemedelsbehandling/aktuell medicinlista

7. Aktuell problemformulering och frågeställning

8. För barn: kopior på förlossnings-, barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal, pedagogisk utredning/kartläggning, eventuella åtgärdsprogram från skolan samt eventuella tidigare utredningar (logoped och/eller psykolog). I den mån dessa finns att tillgå.

Om du eller ditt barn har fått en remiss till oss via ditt hemlandsting har du rätt att få ersättning för rese- och boendekostnader som har varit nödvändiga för genomförande av utredningen.

Kontakta vårdgarantikansliet i ditt hemlandsting eller den enhet som skickat remissen till oss för mer specifik information om hur du går till väga för att få ersättningen utbetald. Det vanliga är att man som patient själv gör utlägg och blir ersätt i efterhand. Spara alla kvitton och andra underlag som visar vilka utlägg du haft.

Behöver du eller din familj boenden i närheten av vår mottagning? Det finns många hotell nära. Vi rekommenderar att ni söker via booking.com eller liknande internetsidor.

Vi är behjälpliga med att skriva intyg på att ni varit här på era besökstider om det krävs. Vanligtvis räcker kallelsen som underlag för arbetsgivaren/försäkringskassan.

Enligt lag kan vi inte göra en utredning utan båda vårdnadshavarnas godkännande. Ifall ett vårdbehov föreligger som för närvarande inte blir mött kan socialtjänsten i speciella fall godkänna vård tillsammans med bara en vårdnadshavare.

Ja det går bra. Ett första steg är att kontakta oss för upplysningar om upplägg och kostnadsförslag. Vår rutin är att starta med ett bedömningssamtal för att undersöka om en fullständig utredning är motiverad. Om vi rekommenderar er gå vidare gör vi upp den fortsatta planen tillsammans med dig som patient/vårdnadshavare.

Nej, vi skriver inte ut mediciner.

Vi månar om att alltid matcha dina behov med rätt kompetens. När ni kontakter oss väljer bokar vi in er till den psykolog som har gedigen kompetens för det du söker för och på snarast tillgängliga tid.

Kanske har du blivit rekommenderad en specifik person och då försöker vi självfallet tillmötesgå det i den mån vi kan.

 

Besöken är frikortsgrundande om du kommer på avtal via Regionfinansierad vård. För privata klienter och företag är besöken inte frikortsgrundande.

Psykologisk rådgivning/behandling

Nybesök är 55 min, Återbesök 30-45 min beroende på avtalstyp.

Neuropsykiatrisk utredning psykologbesök ca 2- 6 timmar, se kallelse

Neuropsykiatrisk utredning läkarbesök ca 1,5 timmar

Parterapi är 60 min för enskilda besök, och 75 min för paret

Moment Psykologi värnar din integritet och vi är därför måna om att tydligt informera om hur verksamhetens behandling av personuppgifter sker. Sedan GDPR (General Data Protection Regulation), eller dataskyddsförordningen, som är en lag som gäller i hela EU, trädde i kraft 25 maj 2018 ställs högre krav på säkerheten hos alla verksamheter som behandlar personuppgifter. Moment Psykologi är väl rustat för att möta den nya datalagen, eftersom integritetsskydd alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. Vi har nu ytterligare förstärkt våra rutiner och policys för din trygghets skull.

GDPR syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Läs mera om Moment Psykologis personuppgiftspolicy här.

Vid regionfinansierade neuropsykiatriska utredningar och vid landstingsfinansierad vård har du eller ditt barn rätt till tolk, och vi sköter det praktiska.

För privatbetalande klienter och företag- var god kontakta informationen för prisuppgift.

Stockholm

Vi finns på Drottninggatan 99, 5 tr, mitt emot Observatorielunden vid Odenplan i centrala Stockholm. Närmaste T-bana Odenplan, ligger ca 200 m bort.

Malmö

Vi finns i Vårdhuset på Storgatan 5 i centrala Malmö.

Stockholm

Du tar tunnelbanans gröna linje mot Hässelby och går av vid Odenplan eller Rådmansgatan. Sedan är det ca 5 minuters promenad hit. Ett annat alternativ är att gå hit via Drottninggatan, det tar ca 20 minuter.

Malmö

Med tåg; hållplats Triangeln, 5-10 minuters gångväg via Södra Förstadsgatan. Storgatan korsar Södra Förstadsgatan. Med region- eller lokalbuss hållplats Stadshuset, 5 minuters gångväg till Storgatan 5.

Stockholm

Det finns gatuparkering runt om i kvarteret, och närmaste parkeringshus är Odenplansgaraget på Gyldéngatan 2. Handikapparkering finns precis utanför entrén.

Malmö

Parkeringshuset Anna med infart från Drottninggatan (längs med kanalen). Man kan även parkera på gatorna i kvarteren runt Storgatan.

Ja, men meddela gärna ert behov innan ankomst så vi kan lotsa er in genom rätt entredörr.

Stockholm

Återbud eller ombokning fram till 24 h innan besöket är kostnadsfritt. Sena återbud eller uteblivande debiteras. Kommer du via eget vårdval debiteras full patientavgift, och företags och privatklienter debiteras fullt arvode.

Du kan skriva till oss på kontakt@momentpsykologi.se, ringa 08-533 315 43 eller lämna meddelande på telefonsvaren dygnet runt.

Malmö

En inbokad tid kan ombokas eller avbokas fram till 24 timmar innan besöket helt utan kostnad. Pga Covid-19 uppmanas alla med förkylningssymtom att inte komma till mottagningen, kontakta oss så hjälper vi till att boka om besöket eller boka om till digitalt besök.

Vid uteblivande eller sent återbud debiteras patientavgift 400 kr för patienter som går inom Vårdval Psykoterapi och fullt arvode för övriga klienter. För ombokning eller återbud ring 040 120 300 (telefontid vardagar kl 08:00-10:00) eller maila malmo@momentpsykologi.se

 

Vi vågar säga att majoriteten som kontaktar oss gör det utifrån rekommendation från personer som själva kommit i kontakt med oss, eller utifrån rekommendation av professionella utanför vår organisation, såsom andra läkare och psykologer. Att ordet sprids gör oss mycket glada.

Som patient, närstående eller samarbetspartner kan du också skriva en recension om oss på nätet eller låta oss ta del av din berättelse genom att skriva till kontakt@momentpsykologi.se.

Tack!

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa.

KBT är kort sagt en väl beprövad och effektiv psykologisk behandlingsmetod. Karakteriserande för en KBT-behandling är följande:

 • Hög grad av struktur och målfokusering
 • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
 • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
 • Hemuppgifter mellan terapisessionerna
 • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner
 • Kort behandlingstid (normalt 3-20 tillfällen)

Var god se under rubrik aktuella väntetider på hemsidan.

Barn (0-17 år) med lindrig och måttlig psykisk ohälsa kan söka vård kostnadsfritt hos oss via regionavtal. Avtalet gäller för lindrigare tillstånd, och ligger en vårdnivå före BUP. Ni får komma till en barnpsykolog för bedömning, rådgivning, och/eller behandling. Insatsen riktar sig till både barn, ungdomar och föräldrar.

En fördel med att söka privat är att vi kan ta emot alla typer av problematik och att du har möjlighet att själv välja psykolog, eller specialistpsykolog och det finns ingen begränsning i tid och omfattning. Behandlingen kan vara lång eller kort beroende på vårdbehov. Det går också bra att fortsätta hos samma psykolog även om barnet skulle fylla 18 år under kontakten.

Vad händer om man fyller 18 och är inne i behandling?

Den som är barn och går på via regionfinansierad vård för psykologisk behandling kan inte gå kvar när man fyllt 18 år. Det finns då möjlighet att fortsatta kontakten genom att bekosta den själv eller få en remiss till annan regionfinansierad vårdgivare för vuxna.

Hur många tillfällen kan mitt barn gå till mottagningen via regionsfinansiering?

Regionsavtalet riktar sig till dem som har mild till måttligt problematik och där behandlingen förväntas vara upp till ca 10 sessioner. Ifall besvären är svårare rekommenderar vi familjen specialistvård inom BUP eller att gå privat.

 

Kan man göra en neuropsykiatrisk utredning på Moment Psykologi och betala privat?

Vi tar emot privatklienter och företagsklienter för genomförande av neuropsykiatrisk utredning. Både barn och vuxna kan söka på egenremiss och bekosta utredningen själv. Om du är ny klient hos oss bokas du alltid in på ett första bedömningssamtal (60 min), där vi ställer frågor och ger information. Om vi därefter bedömer att det är motiverat rekommenderas du (eller avråds från) en fördjupad fullständig utredning med läkare och psykolog.

Vad kostar det att göra en privat utredning hos er?

Pris ges efter förfrågan.

All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller som regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.

Psykologer är välutbildade och innehar legitimation – har du koll på titlarna?

Det finns flera yrkesgrupper som du kan träffa på om du lider av psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att skilja dem åt, i privat sektor kan det vara särskilt svårt. För att öka tryggheten kan du här läsa om vad som skiljer psykologer från andra yrkesgrupper du kanske har träffat eller kommer att träffa.

För att få kalla sig psykolog krävs tillstånd från Socialstyrelsen, en legitimation. Det betyder att du som klient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Var därför noga med att alltid välja en legitimerad yrkesutövare. Legitimationen innebär också att psykologen uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav.

Psykologer har en lång universitetsutbildning som förankrar kunskap om människan inom många olika områden. Psykologer studerar individer och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och det avvikande.

Psykoterapeut är den som har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykologer kan välja att fördjupa sig i psykoterapi och alltså vara både psykologer och psykoterapeuter samtidigt. Även andra professioner än psykologer kan bli psykoterapeuter om de har läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kan exempelvis vara socionomer, sjuksköterskor eller läkare som har vidareutbildat sig. Psykoterapeuter ska alltid uppge vilken grundutbildning de har tillsammans med sin titel som psykoterapeut. Psykoterapeuter arbetar med psykoterapi, men kan förstås också arbeta med sådant som hör till deras grundutbildning.

En psykiater är en läkare med en vidareutbildning i psykiatri. Psykiatri handlar om psykets störningar och sjukdomar. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

Var alltid noga med att fråga efter titel, grundutbildning och erfarenhet hos de som utger sig för att kunna hjälpa dig gällande psykisk ohälsa. Hos oss på Moment Psykologi är alla legitimerade yrkesutövare.

Vi har möjlighet att ta emot remiss från annan vårdgivare oavsett var i landet du bor. Det är din hemregions remissregler som gäller.

För boende i Stockholms län krävs remiss från psykiatrisk mottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) med tilläggsuppdraget ADHD eller från en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Remissen ska vara underskriven av verksamhetschef.

För boende i Dalarnas län krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning eller vuxenpsykiatri.

För boende i Värmlands län krävs remiss från exempelvis barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, barnhälsovård, skolläkare, vuxenpsykiatrisk mottagning eller husläkare.

För boende i Örebro krävs läkarremiss

För boende i Gävleborg krävs läkarremiss

För boende i Västerbotten krävs läkarremiss för barn- och ungdomar (2-17 år)

För boende i Sörmland krävs läkarremiss

För boende i Västmanland krävs läkarremiss

För boende i Västernorrland krävs läkarremiss från 1 mars 2020

För övriga Regioner gäller inte specifika remisskrav, vilket innebär att vi kan ta emot remiss från skolhälsovården, primärvård, BUP, Habilitering eller vuxenpsykiatri.

Om du vill ha mer vägledning kontaktar du ansvarig för vårdgarantifrågor inom ditt landsting, se 1177 för kontaktuppgifter.

Det går också bra att kontakta oss direkt så kan vi svara på frågor och vägleda vidare, både du som patient och vårdgrannar är välkomna att ringa 08- 533 315 43 eller maila kontakt@momentpsykologi.se

De dokument som ska bifogas remissen för barn är:

 • Förlossningsjournal (önskvärt, ej krav)
 • Barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal (bör)
 • BUP journal (krav om finns)
 • Pedagogisk utredning/kartläggning samt eventuella åtgärdsprogram från förskola/skola (bör)
 • Har barnet/ungdomen utretts tidigare hos exempelvis logoped eller skolpsykolog bör kopior på dessa utlåtanden skickas med (krav)

De dokument som ska bifogas remissen för vuxna är:

 • Journal från psykiatrisk mottagning (krav om finns)
 • Dokumenterad drogfrihet senaste 6 månaderna (krav)
 • Andra journalkopior som kan vara relevanta (önskvärt, ej krav)

Det är inte nödvändigt att båda vårdnadshavarna deltar, men vi rekommenderar att båda deltar om det går att ordna eftersom en neuropsykiatrisk utredning är en stor sak i barnets liv. Om ni som vårdnadshavare har mycket olika bilder av ert barns styrkor och svårigheter är det särskilt viktigt att båda deltar så ni tillsammans kan ge en så rättvisande bild som möjligt. Vid behov kan psykologen komplettera med en telefonintervju av den förälder som har förhinder. Båda föräldrar behöver ge samtycke till utredningen.

På grund av rådande omständigheter gällande covid uppmanar vi till att endast en förälder följer med på besöket.

När ni söker till psykologisk rådgivning/behandling vill vi att föräldrarna kommer själva till nybesöket om barnet är 0-8 år. Om barnet är 9 år eller äldre rekommenderar vi att hen är med på nybesöket.

När ni kommer för neuropsykiatrisk utredning rekommenderar vi att båda vårdnadshavarna deltar, men det är inget krav.

På grund av rådande omständigheter gällande covid uppmanar vi till att endast en förälder följer med på besöket.

Nej, det kan du inte eftersom vi inte vill skapa parallella vårdprocesser. Vår erfarenhet säger att det inte gynnar patienten. Undantag finns. Samarbete däremot med andra vårdgivare, är vi väldigt positiva till!

Dina upplevelser av vården och bemötandet är värdefull och lärorik kunskap för att vi skall kunna förbättra och utveckla oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros.

Hur meddelar jag mina synpunkter på Moment Psykologi?

Har du generella frågor eller synpunkter som inte rör ett specifikt ärende, kan du skicka e-post till oss på kontakt@momentpsykologi.se

Har du klagomål på vården kontaktar du, i första hand, den aktuella mottagningen, var god se kontaktuppgifter för respektive mottagning på hemsidan. Du kan också vända dig till Moment Psykologis verksamhetschef med ärenden som rör vårdkvaliteten. Dessa synpunkter tas med fördel emot per brev eller e-post: Verksamhetschef Alexandra Arnberg, Drottninggatan 99, 113 60 Stockholm, alexandra.arnberg@momentpsykologi.se

Hur meddelar jag mina synpunkter till andra instanser?

Om du är i behov av stöd från en opartisk instans vänder du dig till  Patientnämnden i ditt landsting/region. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan ge råd och stöd vid framförande av synpunkter och klagomål och vid behov agera länk mellan dig och vårdgivaren. Patientnämnden Skåne: 0770-110010. E-post: patientnamndenskane@skane.se. Patientnämnden Stockholm: kontakt via 1177.se.
Om du har klagomål på vården kan du i fall där händelsen inneburit bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit – både som patient och närstående framföra dina klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO utreder från 1 januari 2018 bara särskilda händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten.

Psykologer är välutbildade och innehar legitimation – har du koll på titlarna?

Det finns flera yrkesgrupper som du kan träffa på om du lider av psykisk ohälsa. Det kan vara svårt att skilja dem åt, i privat sektor kan det vara särskilt svårt. För att öka tryggheten kan du här läsa om vad som skiljer psykologer från andra yrkesgrupper du kanske har träffat eller kommer att träffa.

För att få kalla sig psykolog krävs tillstånd från Socialstyrelsen, en legitimation. Det betyder att du som klient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Var därför noga med att alltid välja en legitimerad yrkesutövare. Legitimationen innebär också att psykologen uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav.

Psykologer har en lång universitetsutbildning som förankrar kunskap om människan inom många olika områden. Psykologer studerar individer och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och det avvikande.

Psykoterapeut är den som har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykologer kan välja att fördjupa sig i psykoterapi och alltså vara både psykologer och psykoterapeuter samtidigt. Även andra professioner än psykologer kan bli psykoterapeuter om de har läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kan exempelvis vara socionomer, sjuksköterskor eller läkare som har vidareutbildat sig. Psykoterapeuter ska alltid uppge vilken grundutbildning de har tillsammans med sin titel som psykoterapeut. Psykoterapeuter arbetar med psykoterapi, men kan förstås också arbeta med sådant som hör till deras grundutbildning.

En psykiater är en läkare med en vidareutbildning i psykiatri. Psykiatri handlar om psykets störningar och sjukdomar. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

Var alltid noga med att fråga efter titel, grundutbildning och erfarenhet hos de som utger sig för att kunna hjälpa dig gällande psykisk ohälsa. Hos oss på Moment Psykologi är alla legitimerade yrkesutövare.