Personuppgiftspolicy

GDPR

Moment Psykologi värnar din integritet och vi är därför måna om att tydligt informera om hur verksamhetens behandling av personuppgifter sker. Sedan GDPR (General Data Protection Regulation), eller dataskyddsförordningen, som är en lag som gäller i hela EU trädde i kraft 25 maj 2018 ställs högre krav på säkerheten hos alla verksamheter som behandlar personuppgifter. Moment Psykologi är väl rustat för att möta den nya datalagen, eftersom integritetsskydd alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. Vi har ytterligare förstärkt våra rutiner och policys för din trygghets skull.

GDPR syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Den här informationen syftar till att förklara hur Moment Psykologi hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till VD Alexandra Arnberg.

Personuppgiftsansvarig

Moment Psykologi är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Moment Psykologi är:

Drottninggatan 99, 5 tr., 113 60 Stockholm

08-533 315 43

kontakt@momentpsykologi.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Moment Psykologis dataskyddsombud har följande kontaktuppgifter:

Namn: Alexandra Arnberg
Adress: Drottninggatan 99, 5 tr., 113 60 Stockholm
Tel: 08-533 315 43
E-post: alexandra.arnberg@momentpsykologi.se

Moment Psykologis kliniska verksamhet

Ändamål och rättslig grund för behandling

Moment Psykologi använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient..

Den rättsliga grund som Moment Psykologi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer och läkare är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet står, precis som alla vårdgivare, under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Moment Psykologi kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa, eller ett allvarligt brott planeras och kan förhindras.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Moment Psykologis konsultativa, utbildnings- och handledningsverksamhet

Ändamål och rättslig grund för behandling

Moment Psykologi använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god service. De används också i det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet. Uppgifterna förs under vår kontakt in i kundregister. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som kund/klient.

Den rättsliga grund som Moment Psykologi har för att behandla dina personuppgifter är att följa dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Moment Psykologi kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen och uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än vad du tagit initiativ till, ex. anmälan till en utbildning eller bokning av konsultation.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt i vissa fall invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Mottagare av uppgifter

För alla personuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i kundregister, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.