Neuropsykiatrisk utredning, vuxen

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av vuxna.

Genom Riksavtalet och Fritt Vårdval tar vi emot vuxna på remiss från annan vårdgivare. Moment Psykologi har avtal med olika regioner, vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss. Utan remiss kan du komma som privatbetalande eller via din arbetsgivare. Vi utreder vuxna på vår mottagning i Stockholm.

Hur går utredningen till?

Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Ni får även berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen, får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa er.

Följande moment ingår i utredningen:

  • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om utveckling från födelse till idag. När vi utreder vuxna genomförs utvecklingsintervjun oftast per telefon med en nära anhörig.
  • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
  • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
  • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.
  • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två dagar (långväga resande erbjuds sammanhållet över två dagar i rad), med aktiv total besökstid på 8 – 10 h. Från start till avslut tar vår process vanligtvis 6 veckor. Vuxna får vid behov gärna ta med sig en anhörig som stöd/sällskap.

Vad är det för tester som utförs?

De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som har att göra med hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Individens resultat jämförs med en normgrupp, det vill säga personer med till exempel samma ålder, och på så sätt kan vi uttala oss om individens starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester individen får genomföra beroende på frågeställning.

Hur får vi reda på utredningens resultat?

Inom sex veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer. Tidsplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas. Ni kan välja att få resultatet via videomöte eller på plats hos oss. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer hemskickat.

Välkomna att kontakta oss vid frågor!

Kontakta oss