Tack för din bokning.

Neuropsykiatriska utredningar av vuxna

ADHD/AUTISM/ Bred psykiatrisk bedömning

Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykologiska utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Moment Psykologi genomför ca 600 neuropsykiatriska utredningar per år på uppdrag från olika landsting/regioner, företag och privatbetalande klienter.  Det kan vara ADHD-utredning, autism-utredning, eller en bredare utredning. Våra utredningar är effektiva och kvalitetssäkrade.

Moment Psykologi kan ta emot dig som är hemmahörande i Västmanland eller Sörmland via remiss från en vårdenhet inom ditt landsting/region. För övriga i Sverige kan vi för tillfället ej ta emot på remiss via landstingsavtal, men det går bra att söka till oss som privatbetalande eller via din arbetsgivare. Vi är vana att anpassa utredningens upplägg efter långresande och kan erbjuda en sammanhållen utredning över två på varandra följande dagar.

 

Hur går utredningen till?

Processen varierar från individ till individ, men den är likartad oavsett om det är en ADHD-utredning, autism-utredning, eller bredare utredning. Den inleds med genomgång av utredningens innehåll. Ni får även berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen, och får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa er.

Följande moment ingår i utredningen:

  • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om utveckling från födelse till idag. När vi utreder vuxna genomförs utvecklingsintervjun oftast per telefon med en nära anhörig.
  • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
  • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
  • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.
  • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.

 

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två dagar, med aktiv total besökstid på 6 – 10 h. Vuxna får vid behov gärna ta med sig en anhörig som stöd/sällskap.

 

Vad är det för tester som utförs?

De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som har att göra med hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Individens resultat jämförs med en normgrupp, det vill säga personer med till exempel samma ålder, och på så sätt kan vi uttala oss om individens starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester individen får genomföra beroende på frågeställning.

 

Hur får vi reda på utredningens resultat?

Inom sex veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer. Tidsplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas. Ni kan välja att få resultatet via telefon, via videomöteslösning eller på plats hos oss. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer hemskickat. Vid utredningar med barn och ungdomar ingår även en återgivning till skolan, om ni så önskar.

 

Hur hittar du till oss?

Vi finns på Drottninggatan 99, 5 trappor, i centrala Stockholm. Närmaste tunnelbanestation/pendeltågsstation är Odenplan som ligger 350 meter från mottagningen.

 

Välkomna att kontakta oss vid frågor!