FAQ

Psykologisk behandling

Vad är KBT?   Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa. 
KBT är kort sagt en väl beprövad och effektiv psykologisk behandlingsmetod. Karakteriserande för en KBT-behandling är följande:
 • Hög grad av struktur och målfokusering
 • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
 • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
 • Hemuppgifter mellan terapisessionerna
 • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner
 • Kort behandlingstid (normalt 3-20 tillfällen)
Hur går en behandling till? 
Varje kontakt inleds med bedömningsfas på 1-3 sessioner. Då görs en noggrann analys av det problem du söker för. Tillsammans med dig går vi sedan igenom analysen och föreslår lämpliga åtgärder eller presenterar ett behandlingsförslag. Vi strävar alltid efter att tillsammans med dig sätta upp mål för behandlingen. Behandlingsfasen läggs upp individuellt avseende hur ofta vi träffas och hur länge. Vanligast är 1 session (á 45 min) per vecka. Mot slutet av behandlingen är det vanligt att vi glesar ut besöken inför avslut. Hemuppgifter är alltid en del av behandlingen och resultatet är i stor utsträckning beroende av hur väl du genomför dessa.  

Hur avslutas vår kontakt?
Varje kontakt avslutas med en utvärdering av målen. Vi upprättar gemensamt ett vidmakthållandeprogram som är sammanställning av vad som har bidragit till att du mår bättre och vad du behöver fortsätta att göra för att förändringen skall hålla i sig över tid. Vid behov bokar vi in en uppföljande session ca 1-3 månader efter avslut. 

Hur vet jag att behandlingen har effekt?
På Moment Psykologi arbetar legitimerade psykologer som arbetar med evidensbaserade metoder. Till skillnad från många andra aktörer utvärderar vi också alltid våra behandlingsresultat på ett standardiserat sätt. Vi har därför data på att våra behandlingar har effekt och vi är stola över våra många fina kundrecentioner.
Läs mer »

Psykologisk behandling barn

Vad är skillnaden mellan att gå privat och att gå via landstingsavtal?
Barn (0-17 år) med lindrig och måttlig psykisk ohälsa kan söka vård kostnadsfritt hos oss via landstingsavtal. Avtalet gäller för lindrigare tillstånd, och ligger en vårdnivå före BUP. Ni får komma till en barnpsykolog för bedömning, rådgivning, och/eller behandling. En fördel med att söka privat är att vi kan ta emot alla typer av problematik och att du har möjlighet att själv välja psykolog, eller specialistpsykolog. Behandlingen kan vara lång eller kort beroende på vårdbehov. Det går också bra att fortsätta hos samma psykolog även om barnet skulle fylla 18 år under kontakten. Alla våra psykologer arbetar utifrån KBT.

Hur bokar jag en tid?
Du bokar ett nybesök genom att i första hand ringa till mottagningen på 08-533 315 43 och lämna en egenremiss.

Hur långa väntetider har ni?
Vi månar om hög tillgänglighet. Därför är vårt riktmärke att kunna erbjuda tid inom 2 veckor, vilket vi oftast kan hålla.

Vad händer om man fyller 18 och är inne i behandling?
Den som är barn och går på landstingsfinansierat avtal för psykologisk behandling kan inte gå kvar när man fyllt 18 år. Det finns då möjlighet att fortsatta kontakten genom att bekosta den själv. Prislistor hittar ni *här*. Ett annat alternativ är att en annan offentligt finansierad vårdgivare tar vid, och vi hjälper till med vidareremittering vid behov.

Hur många tillfällen kan mitt barn gå till mottagningen via landstingets finansiering?
Landstingsavtalet riktar sig till dem som har mild till måttligt svår problematik och där behandlingen förväntas vara upp till ca 10 sessioner. Ifall besvären är svårare än att vi tror att detta är möjligt rekommenderar vi familjen att söka specialistvård inom BUP eller gå *privat*.

Ska föräldrar komma med?
Minst en förälder är med under det första samtalet. Om barnet är under 8 år är det bara föräldrarna som kommer med den första träffen.

Kan jag både ha kontakt med er och BUP samtidigt?
Nej, det kan du inte eftersom vi inte vill skapa parallella vårdprocesser.
Läs mer »

Psykologisk behandling vuxen

Kan man som vuxen gå via landstingsavtal hos er?
Nej det är tyvärr inte möjligt.

Kan man går hos er via sin hemförsäkring eller privata vårdförsäkring?
Ja, det kan vara möjligt men du behöver höra med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag.

Hur bokar jag som privatklient en tid?
Du bokar ett nybesök genom att i första hand ringa till mottagningen på 08-533 315 43 och lämna en egenremiss. Som privatklient bekostar du besöken själv.

Vad kostar det att gå privat?
1500 för nybesök till leg psykolog respektive specialistpsykolog. 1300 kr för återbesök hos legitimerad psykolog, 1450 kr för återbesök besök hos specialistpsykolog och 2000 kr för nybesök respektive återbesök hos psykiatriker.

Hur långa väntetider har ni?
Vi månar om hög tillgänglighet. Därför är vår målsättning att kunna erbjuda tid inom 2 veckor, vilket vi oftast kan hålla.

Läs mer »

Neuropsykiatrisk utredning barn

Hur går utredning för små barn till?
För mindre barn (2-5 år) är utredningen uppdelad över tre dagar, ca 2 timmar vid varje tillfälle.

Dag 1: Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Familjen får berätta om förväntningar på utredningen, får information om vad en utredning innebär och hur den kan vara till hjälp. Genomgången tar ca 30 min med föräldrar, barn och psykolog. Därefter testning ca 1,5 h med barn och psykolog (föräldrar medverkar vid behov).

Dag 2: Testning ca 1 h: barn och psykolog (föräldrar medverkar vid behov) samt Utvecklingsintervju ca 1,5 h: Föräldrar och psykolog

Dag 3: Läkarbedömning ca 1,5 h: Föräldrar, barn och läkare.

De psykologiska testerna är anpassade efter frågeställning.

Hur går utredning för större barn till?
För barn 6-17 år är utredningen vanligtvis uppdelad på två dagar, där patienten med föräldrar träffar psykolog den ena dagen och läkare den andra dagen. Total aktiv besökstid brukar vara mellan sex och tio timmar.

Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Ni får även berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen, och får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa er.    

Följande moment ingår i utredningen:  
 • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om utveckling från födelse till idag.
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.  
 • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning. 
 • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.  
 • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning. 

När får jag reda på resultatet av utredningen?
Efter utredningen träffar utredande psykolog och läkare varandra för att diskutera barnets problematik och eventuell bakomliggande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utredningens resultat återkopplas sedan till barn och föräldrar i ett återgivningssamtal. Vanligtvis brukar det gå ca 4 veckor mellan utredningens genomförande och återgivningssamtalet. Familjen får därefter alltid erbjudandet om en skolåtergivning där minst en förälder och relevant skolpersonal är närvarande.

Behöver vi förbereda oss på något sätt?
Vi rekommenderar att ni
 • Pratar med barnet inför utredning om varför ni ska besöka oss
 • Tar med något som barnet och ni kan sysselsätta er med i pauserna (barnet kan titta på film/lyssna på ljudbok etc).
 • Läs på kallelsen om det är något särskilt ni ombeds göra inför besöket, såom att ex.vis begära ut journalkopior från BVC.

Måste båda vårdnadshavarna delta?
Det är inte nödvändigt att båda vårdnadshavarna deltar, men vi rekommenderar att båda deltar om det går att ordna eftersom en neuropsykiatrisk utredning är en stor sak i barnets liv. Om ni som vårdnadshavare har mycket olika bilda av ert barns styrkor och svårigheter är det särskilt viktigt att båda deltar så ni tillsammans kan ge en så rättvisande bild som möjligt. Vid behov kan psykologen komplettera med en telefonintervju av den förälder som har förhinder.

Läs mer »

Neuropsykiatrisk utredning vuxen

Hur går utredning till för vuxna?
Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Du får även berätta om vilka förväntningar du har på utredningen, och får information om vad en utredning innebär och hur den kan vara till hjälp.  

Följande moment ingår i utredningen: 
 • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig, vilket är en djupgående intervju tillsammans med psykologen om utveckling från födelse till idag. När vi utreder vuxna genomförs utvecklingsintervjun oftast per telefon med en nära anhörig. 
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.  
 • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning. 
 • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.  
 • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning. 

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två dagar, med aktiv total besökstid på mellan sex och tio timmar. Vuxna får vid behov gärna ta med sig en anhörig som stöd/sällskap. 

Efter utredningen träffar utredande psykolog och läkare varandra för att diskutera barnets problematik och eventuell bakomliggande neuropsykiatrisk funktionsnedsätting. Utredningens resultat återkopplas sedan till den som genomgått utredningen i ett återgivningssamtal. Vanligtvis brukar det gå ca 4 veckor mellan utredningen och återgivningssamtalet.

Vilka tester är det som görs?
De neuropsykologiska testerna består av uppgifter som mäter olika förmågor och färdigheter som hör ihop med hjärnans funktion. De utgör exempel på viktiga områden som har att göra med hur individen fungerar i vardagen. Exempel på områden som undersöks är språkliga och praktiska färdigheter liksom koncentrations-, problemlösnings- och minnesförmåga. Individens resultat jämförs med en normgrupp, det vill säga personer med till exempel samma ålder, och på så sätt kan vi uttala oss om individens starka och svaga sidor. Psykologen anpassar vilka tester individen får genomföra beroende på frågeställning. 

Hur får vi reda på utredningens resultat? 
Inom sex veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer. Tidsplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas. Ni kan välja att få resultatet via telefon, via videomöteslösning eller på plats hos oss. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer hemskickat. Vid utredningar med barn och ungdomar ingår även en återgivning till skolan, om ni så önskar.  

Vilka ska vara med under utredningen?
För barn gäller det att minst en förälder ska vara med under utredningsdagarna. Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad och tycker väldigt olika om barnets svårigheter och styrkor vill vi att ni båda närvarar. Vid återkopplingen är rekommendationen alltid att båda föräldrarna är med.

Vad ska jag ta med mig till utredningen?
Ta med ett mellanmål och något att sysselsätta dig med (gäller både barn och vuxna) eftersom det kan bli stunder av väntan.
Ifall den som utreds är här på egenremiss behövs också en del dokument (se flik *egenremiss*). Ifall annan vårdgivare har remitterat er hit har vi oftast fått tillgång till journaler etc. utan att du behöver agera mellanhand.
Ifall vi har skickat hem dokument för den som utreds ska dessa alltid fyllas i och tas med till mottagningen.

Vad händer efter utredningen?
Efter att utredningsresultatet är återkopplat återgår oftast vårdansvar tillbaka till remitterad instans. Ifall utredningen har skett via egenremiss hjälper vi er att få kontakt med rätt vårdinstans genom att remittera dit.

Hur gör man för att få en remiss för neuropsykiatrisk utredning på Moment Psykologi?
Ditt hemlandstings remissregler gäller. För boende i Stockholms län krävs remiss från psykiatrisk mottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) med tilläggsuppdraget ADHD eller från en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Remissen ska vara underskriven av verksamhetschef. För boende i Dalarnas län krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning eller vuxenpsykiatri. För boende i Värmlands län krävs remiss från exempelvis barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, barnhälsovård, skolläkare, vuxenpsykiatrisk mottagning eller husläkare. För boende i andra landsting/regioner krävs egentligen inte remiss men vi tar emot remisser från en vårdgivare med landstingsavtal. Be då vårdgivaren att ställa remissen till Moment Psykologi.

Om du vill ha mer vägledning kontaktar du ansvarig för vårdgarantifrågor inom ditt landsting, se 1177 för kontaktuppgifter.

Det går också bra att kontakta oss direkt så kan vi svara på frågor och vägleda vidare, både du som patient och vårdgrannar är välkomna att ringa 08- 533 315 43 eller maila kontakt@momentpsykologi.se

Kan man göra en landstingsfinansierad neuropsykiatrisk utredning på Moment Psykologi utan remiss?
Ja det går bra förutsatt att du inte är skriven i Stockholm, Dalarna eller Värmlands landsting, dessa regioner har remisskrav.

BARN Föräldrar till barn från hela Sverige kan med några undantag (om du är skriven i Stockholm, Värmland, och Dalarna gäller remisskrav från vårdgivare) söka hit på egenremiss för att få genomföra en neuropsykiatrisk utredning. Vår rekommendation är dock att barn kommer hit via remittering från annan vårdgivare, till exempel BUP. Det är oftast bättre eftersom vi då kan ge en sammanhållen vård och remitterande vårdenhet kan ta vid efter slutförd utredning med efterhjälpande insatser.

De dokument som ska bifogas egenremissen/remissen för barn är:

-Förlossningsjournal (önskvärt, ej krav)

-Barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal (bör)

-BUP journal (krav om aktuellt)

-Pedagogisk utredning/kartläggning samt eventuella åtgärdsprogram från förskola/skola (bör)

-Har barnet/ungdomen utretts tidigare hos exempelvis logoped eller skolpsykolog bör kopior på dessa utlåtanden skickas med (krav)

VUXEN

Vuxna kan tyvärr inte lämna egenremiss för neuropsykiatrisk utredning hos oss.

Kan man göra en neuropsykiatrisk utredning på Moment Psykologi och betala privat?
Vi tar emot privatklienter och företagsklienter för genomförande av neuropsykiatrisk utredning. Både barn och vuxna kan söka på egenremiss och bekosta utredningen själv. Om du är ny klient hos oss bokas du alltid in på ett första bedömningssamtal (60 min), där vi ställer frågor och ger information. Om vi därefter bedömer att det är motiverat rekommenderas du (eller avråds från) en fördjupad fullständig utredning med läkare och psykolog.

Vad kostar det att göra en privat utredning hos er?
Pris ges efter förfrågan.

Vad ska ingå i en remiss från annan vårdgivare?
För att underlätta bedömning och handläggning av de remisser vi får in är vi tacksamma för om du som remitterar patienter till Moment Psykologi för neuropsykiatrisk utredning tar ställning till följande punkter: 

1. Patientens (för barn gäller båda föräldrars/vårdnadshavares) samtycke till att Moment Psykologi får tillgång till samtliga journalanteckningar. 

2. Kontaktuppgifter till föräldrar/vårdnadshavare och andra kontaktpersoner som ansvarar för daglig tillsyn i boendemiljö. Namn, tfn, mailadress.  

3. Alkohol- och droganamnes (gäller både barn/ungdomar och vuxna) och vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning.

4. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk- eller beroendemedicinsk problematik. Aktuell psykiatrisk status.

5. Relevant provtagning för uteslutande av somatisk grund till problematik (BAS-lab inklusive blodstatus, thyroidea, b-glukos, leverprover och alkoholmarkörer vid behov). Vid osäkerhet om vilka prover som avses kontakta oss gärna för diskussion.

6. Pågående läkemedelsbehandling/aktuell medicinlista

7. Aktuell problemformulering och frågeställning 

8. För barn: kopior på förlossnings-, barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal, pedagogisk utredning/kartläggning, eventuella åtgärdsprogram från skolan samt eventuella tidigare utredningar (logoped och/eller psykolog). I den mån dessa finns att tillgå.

Hur får jag ersättning för rese-och boendekostnader om jag är remitterad från ett annat landsting?
Om du eller ditt barn har fått en remiss till oss via ditt hemlandsting har du rätt att få ersättning för rese- och boendekostnader som har varit nödvändiga för genomförande av utredningen.

Kontakta vårdgarantikansliet i ditt hemlandsting eller den enhet som skickat remissen till oss för mer specifik information om hur du går till väga för att få ersättningen utbetald. Det vanliga är att man som patient själv gör utlägg och blir ersätt i efterhand. Spara alla kvitton och andra underlag som visar vilka utlägg du haft.

Behöver du eller din familj boenden i närheten av vår mottagning? Det finns många hotell nära. Vi rekommenderar att ni söker via booking.com eller liknande internetsidor.

Hur gör jag för få ersättning om jag måste ta ledigt från jobbet för att följa med en anhörig?
Vi är behjälpliga med att skriva intyg på att ni varit här på era besökstider om det krävs. Vanligtvis räcker kallelsen som underlag för arbetsgivaren/försäkringskassan.

Hur gör jag om mitt barn har behov av att utredas, men den andre vårdnadshavaren inte ger sitt godkännande?
Enligt lag kan vi inte göra en utredning utan båda vårdnadshavarnas godkännande. Ifall ett vårdbehov föreligger som för närvarande inte blir mött kan socialtjänsten i speciella fall godkänna vård tillsammans med bara en vårdnadshavare.

Hur gör jag om jag väljer att själv betala för mitt barns utredning utan att gå via en remitterande instans?
Ett första steg är att kontakta oss för upplysningar om upplägg och kostnadsförslag. Efter det att en betalningsförbindelse är påskriven och ersättningen är oss tillhandahållen kan vi ofta efter mycket kort väntetid erbjuda en tid för utredning. Ifall utredningen görs utan tidigare remittering behöver ni själva sörja för att rätt dokument kommer till oss som underlag för utredningen.

Kan ni skriva ut mediciner?
Nej, vi skriver inte ut mediciner.

Läs mer »

Praktiskt

Öppettider
Vår mottagning är öppen på vardagar mellan klockan 8 och 19.

Priser
Priser beror på typ av tjänst. Se vår prislista.

Avbokningar och andra villkor
Du kan fritt avboka/omboka ditt besök fram till 24 h innan avtalad tid. Avbokningar och ombokningar senare än 24 h innan avtalat besök debiteras med fullt sessionsarvode.

För barn som behandlas kostnadsfritt via landstingsavtal debiteras en avgift på 100 kr vid avbokningar senare än 24 h innan avtalat besök.

Behov av tolk
Vid landstingsfinansierade neuropsykiatriska utredningar och vid landstingsfinansierad vård har du eller ditt barn rätt till tolk, och vi sköter det praktiska.

För privat betalande klienter- var god kontakta informationen för eventuella prisförslag.

Hur hittar jag till mottagningen?
Vi finns på Drottninggatan 99, 5 tr, mitt emot observatorielunden vid Odenplan.

Hur tar jag mig till Moment Psykologi från Centralstationen?
Du tar tunnelbanans gröna linje mot Hässelby och går av vid Odenplan eller Rådmansgatan. Sedan är det ca 5 minuters promenad hit. Ett annat alternativ är att gå hit via Drottninggatan, det tar ca 20 minuter.

Var kan jag ställa bilen?
Det finns gatuparkering runt om i kvarteret, och närmaste parkeringshus är Odenplansgaraget på Gyldéngatan 2. Handikapparkering finns precis utanför entrén.

Är er lokal handikappanpassad?
Ja, men meddela gärna er ankomst innan så vi kan lotsa er in genom rätt entredörr.

Hur avbokar jag min tid?
Du kan skriva till oss på kontakt@momentpsykologi.se, lämna ett meddelande på telefonsvararen eller prata med receptionisten.

Hur gör jag om jag är väldigt nöjd och vill rekommendera Moment Psykologi till andra?
Vi vågar säga att majoriteten som kontaktar oss gör det utifrån rekommendation från personer som själva kommit i kontakt med oss, eller utifrån rekommendation av professionella utanför vår organisation, såsom andra läkare och psykologer. Att ordet sprids gör oss mycket glada.

Som patient, närstående eller samarbetspartner kan du också skriva en recension om oss på nätet eller låta oss ta del av din berättelse genom att skriva till kontakt@momentpsykologi.se.
Läs mer »