Tack för din bokning.

BOKNINGSVILLKOR

Återbudsregler
Återbud eller ombokning av tid kan ske fram till 24 h innan besöket helt kostnadsfritt. Sena återbud eller uteblivande debiteras med full taxa. Nybesök är ett lite längre besök för att du ska få en kvalificerad första analys och rådgivning och kostar 1500 kr. Återbesökstaxan är 1250 kr för besök till leg psykolog och 1400 kr för besök till specialistpsykolog/leg psykolog + leg psykoterapeut.

Betalning
Betalning sker med kort vid besöket eller mot månadsfaktura (30 dagars betalningsvillkor). Önskar du en annan fakturaadress än din hemadress, meddela oss om detta så snart som möjligt. Eventuella reklamationer ska inges inom 7 dagar från fakturadatum. Om inbetalning inte är oss tillhanda vid förfallodatum, skickas en fakturapåminnelse med 100 kr påminnelseavgift och 10 dagars betalningsvillkor. Ytterligare påminnelseavgift 500 kr + beräknad dröjsmålsränta enligt lag och inlämning till inkasso om inbetalning inte är oss tillhanda vid förfallodatum.

Besökstid
Besökstid för privatklienter är vanligtvis 45 min, samt 15 min för- och efterarbete.

Säkerhet
Moment Psykologi har legitimerad personal. För dig innebär detta att vid hälso- och sjukvårdande utredning och behandling skyddas du av lagar och förordningar om någonting skulle gå fel. För psykologen innebär legitimationen ett krav på att han eller hon ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Etik
Moment Psykologi följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet.

Tystnadsplikt
All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller som regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.

Journalföring
Legitimerad personal som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldig att föra en patientjournal. Det innebär att en journal upprättas och förs kontinuerligt under en behandlingskontakt. Hur man ska föra och hantera en patientjournal finns reglerat i Patientdatalag (2008:355).

Datasäkerhet
Säkerhet kring dina personuppgifter är viktig för oss. När du uppger känslig information krypterar vi informationen. Vi följer branschstandarden för att skydda personlig information både under överföringen och när vi väl har informationen. Vi bevarar endast uppgifterna för den tid detta är nödvändigt för att uppfylla syftet som ligger bakom hanteringen av personuppgifterna. Dina personuppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål utan ditt medgivande.

Information om behandling av personuppgifter
Moment Psykologi värnar din integritet och vi är därför måna om att tydligt informera om hur verksamhetens behandling av personuppgifter sker. När nu GDPR (General Data Protection Regulation), eller dataskyddsförordningen, som är en lag som gäller i hela EU träder i kraft 25 maj 2018 ställs högre krav på säkerheten hos alla verksamheter som behandlar personuppgifter. Moment Psykologi är väl rustat för att möta den nya datalagen, eftersom integritetsskydd alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. Vi har nu ytterligare förstärkt våra rutiner och policys för din trygghets skull.

GDPR syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Moment Psykologi hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till verksamhetschef Annette Enström.

Personuppgiftsansvarig
Moment Psykologi är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Moment Psykologi hittar du på denna sida.

Dataskyddsombud
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Moment Psykologis dataskyddsombud har följande kontaktuppgifter:
Namn: Alexandra Arnberg
Adress: Drottninggatan 99, 5 tr., 113 60 Stockholm
Tel: 08-533 315 43
E-post: alexandra.arnberg@momentpsykologi.se

Ändamål och rättslig grund för behandling
Moment Psykologi använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som Moment Psykologi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer och läkare är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet står, precis som alla vårdgivare, under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid
Moment Psykologi kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter
För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa, eller ett allvarligt brott planeras och kan förhindras.

Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag
Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.