Bokningsvillkor

Återbudsregler

Återbud eller ombokning av tid kan ske fram till 24 h innan besöket helt kostnadsfritt. Sena återbud eller uteblivande debiteras med full taxa. Nybesök är ett lite längre besök för att du ska få en kvalificerad första analys och rådgivning och kostar 1500 kr. Återbesökstaxan är 1250 kr för besök till leg psykolog och 1400 kr för besök till specialistpsykolog/leg psykolog + leg psykoterapeut.

Betalning

Betalning sker med kort vid besöket eller mot månadsfaktura (30 dagars betalningsvillkor). Önskar du en annan fakturaadress än din hemadress, meddela oss om detta så snart som möjligt. Eventuella reklamationer ska inges inom 7 dagar från fakturadatum. Om inbetalning inte är oss tillhanda vid förfallodatum, skickas en fakturapåminnelse med 100 kr påminnelseavgift och 10 dagars betalningsvillkor. Ytterligare påminnelseavgift 500 kr + beräknad dröjsmålsränta enligt lag och inlämning till inkasso om inbetalning inte är oss tillhanda vid förfallodatum.

Besökstid

Besökstid för privatklienter är vanligtvis 45 min, samt 15 min för- och efterarbete.

Säkerhet

Moment Psykologi har legitimerad personal. För dig innebär detta att vid hälso- och sjukvårdande utredning och behandling skyddas du av lagar och förordningar om någonting skulle gå fel. För psykologen innebär legitimationen ett krav på att han eller hon ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Etik

Moment Psykologi följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet.

Tystnadsplikt

All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller som regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.

Journalföring

Legitimerad personal som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldig att föra en patientjournal. Det innebär att en journal upprättas och förs kontinuerligt under en behandlingskontakt. Hur man ska föra och hantera en patientjournal finns reglerat i Patientdatalag (2008:355).

Datasäkerhet

Säkerhet kring dina personuppgifter är viktig för oss. När du uppger känslig information krypterar vi informationen. Vi följer branschstandarden för att skydda personlig information både under överföringen och när vi väl har informationen. Vi bevarar endast uppgifterna för den tid detta är nödvändigt för att uppfylla syftet som ligger bakom hanteringen av personuppgifterna. Dina personuppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål utan ditt medgivande.

Information om behandling av personuppgifter

Moment Psykologi värnar din integritet och vi är därför måna om att tydligt informera om hur verksamhetens behandling av personuppgifter sker. Sedan GDPR (General Data Protection Regulation), eller dataskyddsförordningen, som är en lag som gäller i hela EU, trädde i kraft 25 maj 2018 ställs högre krav på säkerheten hos alla verksamheter som behandlar personuppgifter. Moment Psykologi är väl rustat för att möta den nya datalagen, eftersom integritetsskydd alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. Vi har nu ytterligare förstärkt våra rutiner och policys för din trygghets skull.

GDPR syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Läs mera om Moment Psykologis personuppgiftspolicy här.